Order a session
Age
25
Chest
3
Weight
48
Today
Tomorrow
Gently 12-22
Gently 12-22
Order a session
Age
24
Chest
2
Weight
47
Today
Tomorrow
Gently 12-22
Gently 12-22
Order a session
Age
24
Chest
2
Weight
48
Today
Tomorrow
MOJO 12-22
Egoist 00-12
Egoist 22-24
Order a session
Age
21
Chest
2
Weight
55
Today
Tomorrow
EGOIST Komendantskiy 12-22
Gently 24
Order a session
Age
26
Chest
2
Weight
55
Today
Tomorrow
Gently 12-24
Gently 00-12
Gently 22-24
Order a session
Age
26
Chest
2
Weight
N/A
Today
Tomorrow
EGOIST Komendantskiy 12-22
N/A
Order a session
Age
19
Chest
1
Weight
47
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
N/A
Egoist VIP 12-22
Order a session
Age
24
Chest
2
Weight
43
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 24
Egoist VIP 12-24
Order a session
Age
24
Chest
2
Weight
55
Today
Tomorrow
MOJO 12-24
N/A
Order a session
Age
19
Chest
2
Weight
48
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
N/A
Egoist VIP 12-22
Order a session
Age
25
Chest
3
Weight
55
Today
Tomorrow
EGOIST Komendantskiy 12-22
MOJO 00-12
MOJO 22-24
Order a session
Age
22
Chest
2
Weight
60
Today
Tomorrow
Egoist 12-24
Egoist 00-12
Egoist 22-24
Order a session
Age
19
Chest
2
Weight
48
Today
Tomorrow
Egoist VIP 12-24
Egoist VIP 24
Order a session
Age
24
Chest
2
Weight
42
Today
Tomorrow
Egoist VIP 12-24
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 22-24
Order a session
Age
20
Chest
3
Weight
55
Today
Tomorrow
Egoist VIP 12-22
Egoist VIP 12-24
Order a session
Age
24
Chest
1
Weight
50
Today
Tomorrow
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 00-12
Egoist VIP 12-24
Order a session
Age
23
Chest
2
Weight
55
Today
Tomorrow
MOJO 12-22
EGOIST Komendantskiy 00-12
EGOIST Komendantskiy 22-24
Order a session
Age
21
Chest
2
Weight
52
Today
Tomorrow
Gently 12-24
Gently 00-10
Order a session
Age
22
Chest
2
Weight
65
Today
Tomorrow
Egoist 00-24
Egoist 24
Order a session
Age
21
Chest
2
Weight
47
Today
Tomorrow
MOJO 12-22
MOJO 12-24
Order a session
Age
25
Chest
2
Weight
55
Today
Tomorrow
Egoist 12-21
Egoist 12-21
Order a session
Age
25
Chest
3
Weight
53
Today
Tomorrow
Egoist VIP 12-22
N/A
Order a session
Age
21
Chest
2
Weight
N/A
Today
Tomorrow
Egoist 00-19
Egoist 01-12
Order a session
Age
23
Chest
1
Weight
33
Today
Tomorrow
Egoist 12-22
N/A
Order a session
Age
22
Chest
2
Weight
42
Today
Tomorrow
MOJO 00-12
MOJO 00-12
MOJO 12-24
Order a session
Age
23
Chest
2
Weight
53
Today
Tomorrow
Gently 00-12
N/A
MOJO 12-22

+7 (812) 938-39-33

Bolshoy Prospect (PS), 18 (metro Sportivnaya)

+7 (921) 944-86-95

Potemkinskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya)

+7 (812) 959-35-93

4th Sovietskaya Str, 25 (metro Ploshad Vosstaniya)

+7 (921) 932-47-37

Tulskaya Str, 7 (metro Chernyshevskaya and Ploshad Vosstaniya)

+7 (812) 958-57-58

Komendantskiy prospekt 51, korpus 1 (sb.st. Komendantskiy prospekt)